Perspectiefnota 2019

Financieel perspectief detail

Totaal mutaties Perspectiefnota 2019

In de onderstaande tabel is het totaal aan mutaties opgenomen die in deze perspectiefnota zijn verwerkt.

Structurele mutaties

2020

2021

2022

2023

Verbeteren akoestiek Jachtweide

1

1

1

1

Equal pay

-200

-200

-200

-200

Jeugd en Gezin

-577

-577

-577

-577

Sociaal domein jeugd

-1.190

-940

-683

-683

Bijdrage Veiligheidsregio

-192

-275

-375

-564

Sociaal domein Wmo

-1.154

-1.188

-1.224

-1.260

Sociaal domein participatie

522

779

1.036

967

MKB, ZZP en starters

-20

-20

-20

-20

Taakstelling digitalisering

75

225

Duurzaamheid

-130

-130

-130

-130

Fonds vitale kernen

-500

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

120

120

120

120

Totaal structureel

-2.820

-2.430

-1.977

-2.621

Incidentele mutaties

2020

2021

2022

2023

Mutatie algemene reserve

675

Verbeteren akoestiek Jachtweide

-10

Precariobelasting (kabels en leidingen)

140

140

Structurele exploitatieruimte (SER)

800

Project Doorbraak

-110

-110

-110

Verder doorontwikkelen digitaal archief

-400

-500

-375

Veiliger stegen

100

Economische ontwikkeling

-130

-100

Duurzaamheid

-580

-408

-8

Digitaal Stelsel Omgevingswet

-120

IJshockeyhal

-100

-100

Bereikbaarheid A32, 2e fase

-100

-100

Extra investeren in samenwerken

100

Fonds vitale kernen

100

Totaal incidenteel

365

-1.178

-493

Totale mutaties

-2.455

-3.608

-2.470

-2.621

ga terug