Perspectiefnota 2019

Thema Samen met Inwoners

Beleidsdoelen en speerpunten

Beleidsdoel

We versterken de lokale democratie door meer ruimte te geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving. Uitgangspunt is de representatieve democratie waarbij de raad haar functie behoudt en versterkt. Door nieuwe vormen van participatie, zowel bij de planvorming als bij de vormgeving van de eigen leefomgeving, betrekken we inwoners maximaal om uw raad in staat te stellen goede belangenafwegingen te maken. Naast participatie zetten we ook in op versterken van samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Naast zakelijke afspraken met deze partijen zijn dit ook onze belangrijkste partners in ontwikkeling. Ook zetten we in op het continu verbeteren van de dienstverlening. We richten ons daarbij op de verwachting van inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners.

Participatie

Speerpunten

 • We zetten in op het ontwikkelen van nieuwe vormen van burger- en overheidsparticipatie.

  Toelichting:
Uw raad is actief aan de slag met nieuwe democratische vormen in de relatie tussen overheid en samenleving. Aan de hand van door uw raad vastgestelde thema's in het thematisch raadsakkoord zijn de volgende nieuwe processen opgestart.

Vitale ontwikkeling van centrum en dorpen: bij ontwikkeling centrum Heerenveen wordt de G1000 toegepast. Dit is een zeer gestructureerd participatieproces zonder vooraf gestelde kaders. Dit proces wordt afgesloten met een burgerbesluit.

Omgevingsvisie: er zijn vijf dialoogbijeenkomsten geweest. Vooral in de dorpen was de opkomst goed. Er werden ook duidelijke verschillen per gebied zichtbaar.
Doel is een integrale visie te ontwikkelen en een agenda te formuleren voor de dialoog in de toekomst.

"De Nieuwe Route": hier staat het eigenaarschap van inwoners centraal. Vanuit betrokkenheid met een onderwerp gaan inwoners en andere stakeholders met elkaar aan de slag binnen vooraf gestelde kaders. Cruciaal is dat alle belanghebbenden meepraten zowel vanuit professionele en als privé belangen. Er is al volop geoefend met deze methodiek waarna deze ook kan worden gebruikt bij de energietransitie.

Energietransitie: dit is een complex proces met nog veel onzekerheden. Voor het proces "De Nieuwe Route" waarbij duidelijke kaders gesteld moeten worden was het nog te vroeg. Wel zal in een aantal dorpen met de Energiemixmethode gestart worden. Met deze methode onderzoekt het dorp zelf wat de meest geschikte manieren zijn om met de energietransitie aan de slag te gaan.

Al deze kennis en ervaring wordt constant geëvalueerd en zoveel mogelijk toegepast in nieuwe bijeenkomsten met inwoners.
Naast de interne evaluatie van processen wordt het gehele democratiseringsproces gemonitord door NHL-Stenden met kwalitatief onderzoek.
Duidelijk is dat de nieuwe lokale democratie met nieuwe vormen van participatie leidt tot een nieuw samenspel tussen inwoners, raad, college en organisatie.

 • We zorgen voor de doorontwikkeling van onze werkwijze Maak Het!:
  • We investeren in nieuwe vormen van participatie en wat dit betekent voor de organisatie.
  • We leren continu en versterken onze rollen.
  • We vergroten de zichtbaarheid van participatiemogelijkheden.
 • We spannen ons in om het nieuwe samenspel van inwoners, raad, college en organisatie tot een succes te maken

Samenwerking

Speerpunten

 • We werken samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het realiseren van doelen.
  • We zijn partners in het realiseren van gezamenlijke doelen
  • We zijn partners in ontwikkeling
  • We kiezen onze rol op basis van onze bijdrage aan opgaven
 • We zijn transparant en vragen feedback aan onze partners

Dienstverlening

Speerpunten

 • We passen continu de dienstverlening aan, aan de behoeften van inwoners. Snel en efficiënt waar het kan, maatwerk en integraal waar het moet.
 • We zijn transparant en meten periodiek de tevredenheid en de ervaringen van inwoners.

Lastenverlichting

Speerpunten

 • We zetten in op het vereenvoudigen of schrappen van belemmerende regels.
ga terug