Perspectiefnota 2019

Thema Zorg en Welzijn

Beleidsdoelen en speerpunten

Overkoepelende beleidsdoelen en speerpunten

Wij richten ons op continuïteit en vernieuwing van het sociaal domein. Dit uit zich onder andere in de wijze waarop onze toegang tot zorg en ondersteuning nu is georganiseerd en in een samenhangende aanpak die recht doet aan verschillende behoeften en omstandigheden in onze gemeente.

Wij zetten de komende jaren verder in op integrale transformatie van de zorg en ondersteuning, met de volgende doelen:

 • Samenhangende dienst- en hulpverlening vanuit onze toegang.
 • Iedereen heeft een signalerende functie en weet waar hij dit signaal kwijt kan en wie hij erbij kan halen.
 • Dienst- en hulpverlening staat zo dicht mogelijk bij onze inwoners.
 • We hebben de preventieteams en de meitinkers gebiedsgericht georganiseerd om laagdrempeliger en toegankelijker te zijn voor inwoners. Zo kunnen we de zorg dichter bij de leefwereld van inwoners organiseren en de kracht van het gebied beter benutten.
 • Vanuit de gemeente zetten we gebiedsregisseurs in om vraag en aanbod beter te verbinden met elkaar en om de vragen uit de praktijk snel te vertalen naar beleid.
 • Wij leveren maatwerk, afgestemd op de behoefte van inwoners en hun situatie (vraaggericht).
 • De zware casussen op gebied van zorg en veiligheid komen veelal terug in het Zorg en Veiligheidsteam (voorheen Sociaal Team). We zetten procesregie in als de samenwerking van diverse hulpverleners hierom vraagt. Dit vraagt om helderheid over de rol van procesregie versus casusregie en wie wanneer doorzettingsmacht heeft.
 • We ondersteunen niet alleen bij een hulpvraag, maar ook bij zorgmijding, door middel van verbinden van veiligheid en (bemoei)zorg.


Beleidsdoelen en speerpunten Jeugd

Pedagogische basisvoorzieningen
(Bijna) alle kinderen, jongeren en gezinnen maken gebruik van een of meer pedagogische basisvoorzieningen zoals het consultatiebureau, voorschoolse voorzieningen, de basisschool en het voortgezet onderwijs.
Veel kinderen en jongeren zijn lid van sportverenigingen, volgen cultuureducatie of ontwikkelen zich op andere wijze met behulp van vrijwilligers en professionals.
Deze voorzieningen dragen er in hoge mate aan bij dat kinderen en jongeren over het algemeen veilig en evenwichtig opgroeien in een stimulerende omgeving. Toch blijven een aantal voorzieningen nog onderbenut. Een groot deel van de kinderen in de gemeente Heerenveen bezoekt voorafgaand aan de basisschool geen voorschoolse voorziening, een deel is nog niet lid van een sportvereniging. Onder andere armoede en het beeld dat ouders van deze voorzieningen hebben, remmen deelname.

Opvoeden gaat vaak goed, maar niet overal en altijd
Kinderen en jongeren groeien in Heerenveen over het algemeen veilig en evenwichtig in de eigen sociale context op. De problematiek is minder dan het Fries gemiddelde. Er zijn echter binnen Heerenveen grote verschillen. Er is een groep kinderen en jongeren die verschillende vormen van hulp en ondersteuning nodig heeft. Ondanks een fijnmazig netwerk van preventieve en curatieve en op herstel gerichte activiteiten en basisvoorzieningen zijn er veel gezinnen waarbij opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat.
Er zijn gebieden waar kinderen en jongeren door talloze oorzaken twee tot zes keer meer taal- en psychosociale achterstand hebben en overgewicht en mishandeling ervaren. Er is daarbij een duidelijke samenhang met de sociaaleconomische structuur in onze gemeente. En er zijn gezinnen waar veel verschillende problematiek samen komt.

Naast preventie ook maatwerk
Bij een deel van de kinderen, jongeren en gezinnen is de problematiek ernstig en hardnekkig. Het aantal kinderen, jongeren en gezinnen met jeugdhulp in Heerenveen neemt langzaam toe. De problematiek is divers, maar de belangrijkste redenen voor een hulpvraag bij het Team Jeugd en Gezin zijn psychiatrie, lvb-problematiek (licht verstandelijke beperking), scheidingen, multi-problematiek en onveiligheid.
Zeker bij gezinnen met multi-problematiek is er geen oplossing vanuit één perspectief. Een kwetsbare zwangere met een verleden met verslavingsproblematiek en schulden heeft bijvoorbeeld een samenhangend aanbod nodig.

Speerpunten
Vanuit de rechten van het kind werken we er aan om kinderen en jongeren veilig en evenwichtig te laten opgroeien in de eigen sociale context. Daarbij streven we onder andere naar:

 • Hoogwaardige pedagogische basisvoorzieningen, onder andere op basis van het beleidsplan Peuteropvang en Voorschoolse Voorzieningen.
 • Stevige preventie en op herstel gerichte voorzieningen, onder andere gebiedsgericht (bijvoorbeeld met preventieteams) en gericht op de grootste risico's (zoals problematische scheidingen).
 • Samenhangend maatwerk, verbeterd door onder andere Doorbraak!.

 
Beleidsdoelen en speerpunten Wmo en Gezondheid

Inwoners wonen langer thuis
Een belangrijk doel is en blijft dat onze kwetsbare inwoners zo lang mogelijk op een     goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen. We willen kwalitatief goede ondersteuning en zorg bieden in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Met de voorwaarde dat hun woning, de omgeving en de ondersteuningsmogelijkheden dit (weer) toelaten.

Speerpunten

 • We versterken de zelfredzaamheid van onze ouderen en hun sociale omgeving.
 • Professionals werken als een team rond kwetsbare ouderen.
 • De doorstroom van en naar tijdelijk (intramuraal) verblijf verloopt soepel.
 • De lokale woonopgave voor onze ouderen maakt structureel onderdeel uit van de prestatieafspraken met de corporaties.
 • Inwoners zijn zich bewust van hun levensloop en houden daarmee rekening bij de keuze van een geschikte woning.
 • Wij voeren de maatregelen uit het plan Soarch for Thûs uit.
 • Investeren in verbetering, vernieuwing en betaalbaar houden van onze Wmo-ondersteuning

De betaalbaarheid en daarmee de kwaliteit van onze Wmo-ondersteuning staat onder druk
We richten ons op de toekomst. Deze is niet zonder uitdagingen. Onze bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. De vraag naar zorg neemt toe; weliswaar zijn de meeste ouderen boven de 75 nog vitaal, maar 38% van deze groep is kwetsbaar. Dat zien wij ook terug in het gebruik van onze voorzieningen, vooral op het gebied van hulp bij het huishouden en het Wmo-vervoer. Lokale prognoses laten zien dat we van ongeveer 5.000 75+ inwoners nu zullen stijgen naar 7.900 75+ inwoners in 2040. En vanuit de Rijksoverheid wordt de bestaande beleidsvrijheid binnen de Wmo steeds verder ingeperkt. Zo wordt per 2020 een wetswijziging doorgevoerd. Het abonnementstarief (uniforme eigen bijdrage ongeacht inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd of gebruik) gaat dan ook gelden voor zogenaamde algemene voorzieningen. In ons geval gaat het dan om de Heerenveense Himmelsjek. Tot op heden hanteren wij voor de Heerenveense Himmelsjek een andere eigenbijdrage-systematiek, passend bij de wet en bij uw eerdere raadsbesluiten. De te verwachten wetswijzing zorgt ervoor dat onze lokale eigenbijdragesystematiek per 2020 niet meer mogelijk is. Iedere Wmo-cliënt betaalt dan maximaal € 19 per maand. Dit heeft een nadelig effect op onze financiën doordat de inkomsten uit eigen bijdragen dalen zonder dat wij hier lokaal invloed op kunnen uitoefenen.

Speerpunten

 • Wij brengen in kaart waar wij nog wel (wettelijk) op mogen sturen binnen de Wmo-voorzieningen nu de Rijksoverheid verschillende maatregelen heeft genomen om de beleidsvrijheid van gemeente in te perken.  
 • Wij herijken onze maatwerkvoorzieningen om deze financieel en kwalitatief toekomstbestendig te maken.

Beleidsdoelen en speerpunten Werk en Inkomen


Heerenveen staat klaar voor al haar mensen en voor werk in de regio
Gemeente Heerenveen heeft veel werk te bieden voor de regio. De groei van werkgelegenheid staat vaak voorop, maar het moet ook gaan over het behouden van werk. Een groeiende groep mensen is voor hun inkomen afhankelijk van een kleiner wordende groep werkenden. Het is nodig om alle mensen in te zetten en een kans te geven op de arbeidsmarkt. De inrichting en de samenhang tussen de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (Caparis) is daarom van groot belang.  

Speerpunten

 • We spannen ons maximaal in voor behoud (en groei) van werkgelegenheid.
 • Elk jaar daalt het aantal uitkeringen per saldo met 100. We zorgen voor passend werk (in de regio) zodat minder mensen instromen en meer mensen aan het werk kunnen.
 • Herstructurering Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening/Caparis.
 • Intensieve begeleiding is essentieel voor iedereen, jong en oud.

Investeren in om- en bijscholing en begeleiding naar (beschut) werk bespaart niet alleen een uitkering, maar leidt vaak ook tot daling van de zorgkosten en vermindering van problematische schulden. Ook zorgt het voor een hogere eigenwaarde van mensen.

Speerpunten

 • We spannen ons onverminderd in voor inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt.  
 • We gaan inwoners helpen die moeite hebben met lezen en schrijven


Beleidsdoelen en speerpunten Stad van Sport
Sport is een belangrijke pijler voor de identiteit van Heerenveen. Onder de vlag 'Stad van Sport' opereren Sportstad Heerenveen BV en Thialf BV. Beide accommodaties richten zich op topsport en de verbinding met breedtesport, economie en maatschappelijke ontwikkeling. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) is één van de 4 CTO's in Nederland en richt zich onder de vlag van NOC/NSF op ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van jonge topsporters. Stad van Sport kent een grote impact op Heerenveen en de Heerenveense economie. Behoud en versterking van Heerenveen Stad van Sport vraagt komende jaren investeringen in de ijshockeyhal.

Speerpunten

 • Het CTO behouden (sportbonden blijven binden aan Heerenveen).
 • Bestaande (verouderde) accommodaties (ijshockeyhal) vernieuwen.
 • De exploitatie van de gemeentelijke sportcentrum BV betaalbaar houden.
ga terug