Perspectiefnota 2019

Thema Wonen en Leven

Beleidsdoelen en speerpunten

Samen met de inwoners en bedrijven in de gemeente Heerenveen richten we ons op prettig wonen, werken, verblijven en gebruik van onze omgeving en faciliteiten. We betrekken hen bij veel aspecten die hen aangaan. Van beleidsontwikkeling tot operationele inrichting. Voor enkele zaken zijn we afhankelijk van of moeten we samenwerken met andere overheden zoals buurgemeenten, de provincie en het waterschap. Daarnaast gaan we stappen zetten naar een structurele lobby richting het Rijk en Europa voor nationale en Europese subsidies.

Verbeteren mobiliteit en bereikbaarheid

1. Laadpalenplan
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrisch vervoer. Daardoor is er een grotere behoefte aan openbare laadvoorzieningen verspreid over verschillende plekken in de gemeente. Regelmatig ontvangen we verzoeken van marktpartijen en particulieren voor het plaatsen van een (openbare) laadpaal. Daarom hebben we behoefte aan een ontwikkel- en toetsingskader. Daar wordt in 2019 beleid voor ontwikkeld dat inzicht geeft in:

 • ons doel voor elektrisch laden.
 • onze positie in relatie tot de markt en de eventuele kosten.
 • de manier waarop we onze doelen gaan realiseren.

De bedoeling is dat dit in 2020 klaar is en vanaf dan onder andere als toetsing kan worden gebruikt bij aanvragen.

Speerpunten
Er is behoefte aan een ontwikkel- en toetsingskader over:

 • Beleid over plaatsing (locatie en spreiding).
 • Overweging over hoe wij ons als gemeente positioneren in relatie tot de aanbieders op de markt.

2. Fietsplan
In de 2e helft van 2019 wordt het fietsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Onderdeel van dit fietsplan is de regionale fietsagenda Zuidoost Fryslân. Samen met de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf hebben we een regionale Fietsagenda Zuidoost Fryslân ontwikkeld. Zo willen we fietsgebruik extra stimuleren als duurzaam vervoersmiddel dat ook bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van de inwoners. Deze Fietsagenda Zuidoost Fryslân 2019-2023 past bij het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Dit moet leiden tot verbinding tussen dorpen en wijken, en ook binnen de dorpen en wijken. De mogelijke (financiële) consequenties van de plannen worden u voorgelegd.

Speerpunten
In de komende periode gaan we aan de slag met:

 • Behoeftepeiling.
 • Inventarisatie naar opties (snelle) fietsverbindingen binnen en buiten de gemeente.

3. Bereikbaarheid A32
Zonder aanpassingen van de kruising tussen de Burgemeester Falkenaweg en de Oranje Nassaulaan loopt dit verkeerspunt op termijn vast voor het autoverkeer. Dit leidt tot overlast op het gemeentelijke wegennet. Bovendien heeft het een negatieve invloed op de leefbaarheid in de ruime omgeving. Tot slot veroorzaakt het terugslag van files richting de aansluiting op de A32.
Uit een quickscan naar mogelijke oplossingen voor betere doorstroming blijkt dat niet alleen een investering nodig is voor een turbo-rotonde, maar ook voor veilige fietsoversteken. Hierbij moeten de belangrijkste stromen ongelijkvloers worden afgewikkeld. Dit vraagt om forse éénmalige investeringen tussen € 6 miljoen en € 8 miljoen. Deze investering is niet opgenomen in het Meerjarenperspectief. De middelen voor 2020 en 2021 zijn nodig om de planvoorbereiding te starten. De voorbereiding bestaat onder andere uit nader onderzoek, een participatietraject, de ontwikkeling van verschillende scenario's en het beoordelen van deze scenario's op effectiviteit.

Speerpunten
Wat nodig is om tot uitvoering van de aanpassingen te komen is;

 • Allereerst voorbereidingsonderzoek in 2020 en 2021(nader onderzoek, een participatietraject, de ontwikkeling van verschillende scenario's en het beoordelen van deze scenario's op effectiviteit.)
 • Daarna reconstructie/realisatie in 2023 en 2024. Dit vraagt om forse investeringen met name om gelijkvloerse verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Leefbare, vitale wijken en dorpen

4. Actualisatie onderhoud kapitaalgoederen en beheer openbare ruimte
In 2016 stelde u het kwaliteitsplan kapitaalgoederen en beheer openbare ruimte vast. Elke vier jaar is een actualisatie nodig. Het onderhoudsgebied, de onderhoudstoestand en maatregelen worden opnieuw vastgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld om onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, groen, civieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels, en oevers/ kaden. Hiervoor worden geactualiseerde beleidsplannen opgesteld. Dit kan leiden tot aanpassing van de beschikbare onderhoudsbudgetten en investeringskredieten voor 2020 en verder.

Speerpunten

 • Binnen de financiering van het product civieltechnische kunstwerken en kaden en oevers vindt een differentiatie van de afschrijvingstermijn plaats. Deze wordt bijgesteld van 40 jaar naar 40 en 20 jaar en hogere kosten.
 • Evaluatie groenbeheer.

5. Oeverbescherming  Compagnonsvaart
In 2019 is gestart met het opstellen van een integraal plan voor het deel Compagnonsvaart De Knipe tot Bontebok. Samen met het Wetterskip Fryslân stellen we een plan op voor een nieuwe oeverbescherming. De gemeente betaalt 80% van de  kosten, het Wetterskip Fryslân 20%.

Speerpunten
In het kwaliteitsplan kapitaalgoederen en beheer openbare ruimte is hiervoor gedeeltelijke dekking in de vorm van een (vervangings)investeringskrediet:

 • In 2019 maken we samen met het Wetterskip Fryslân een plan.
 • Op basis van de uit te voeren werkzaamheden en de kostenverdeling bepalen we de financieringsbehoefte voor de uitvoering in 2021.

6. Ligplaatsenbeleid en baggerdiepte
In 2018 is calamiteitenonderhoud uitgevoerd om ligplaatsen bijvoorbeeld achter woningen bereikbaar te houden. We hebben nu inzichtelijk gemaakt waar onderhoud nodig is en wie verantwoordelijk is voor het baggeren van de ligplaatsen en de route er naar toe. Dit vraagt in de nabije toekomst om een financiële investering.

Speerpunten

 • We stellen integraal beleid op voor ligplaatsen.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de kosten van realisatie.

7. Onderhoudsplan stedelijk water
We hebben het onderhoud van de watergangen in het stedelijk gebied overgenomen van het Wetterskip Fryslân. Hiervoor ontvangen wij een vergoeding. Die vergoeding wordt in 2020 op basis van de overeenkomst onder de loep genomen.

Speerpunten

 • Naast de vergoeding voor het uitmaaien van de watergangen wordt ook een vergoeding voor het baggeren vastgelegd. Ook maken we afspraken met het waterschap over het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud.
 • De financiële consequenties hiervan worden u dan ter vaststelling voorgelegd.

8. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Het DSO is een digitaal omgevingsloket waar alle informatie over vergunningen samenkomt. Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht.

9. Bestaande bouw
Incidenten in het (recente) verleden geven aanleiding om met name de brand- en constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken tegen het licht te houden. We hebben een ambitie / behoefte om hier meer aandacht aan te besteden.

Speerpunten
Deze doorlichting geeft inzicht in:

 • Haalbare energiebesparingsmogelijkheden.
 • De staat van (constructieve) veiligheid van gebouwen.

10. Fonds Vitale kernen
In 2017 heeft de gemeenteraad het Fonds vitale kernen ingesteld voor toekomstige
aanpassingen en investeringen in de centra van Heerenveen. De opbouw van het fonds liep op van € 100.000 in 2018, naar € 250.000 in 2019, € 500.000 in 2020 en
€ 1.000.000 in 2021. Op dit moment lopen verschillende processen voor (her)inrichtingsplannen van centra. Bijvoorbeeld G1000-Heerenveen, participatietraject Jubbega en herstructurering in Akkrum. Wij verwachten niet dat de centrumplannen leiden tot kapitaallasten in 2020. Dit betekent dat de jaarschijf 2020 kan vervallen.

Speerpunten
Het laten vervallen van de jaarschijf 2020 geeft een eenmalige besparing van
€ 100.000. In het meerjarenperspectief blijven onderstaande financiële middelen
over om kapitaallasten te dekken:
2021: € 0.250.000
2022: € 0.500.000
2023: € 1.000.000

Versterken van recreatie en toerisme

Waterrecreatie is belangrijk voor ons woon- en leefklimaat. Momenteel wordt in samenspraak met de belangrijkste stakeholders gewerkt aan een visie op de waterrecreatie. Deze visie biedt een kader voor onze eigen inzet en investeringen op het gebied van waterrecreatie en voor de initiatieven van derden.

11. Brugbediening op afstand en overname Hooivaartbrug
We zijn in overleg en onderzoeken samen met de Provincie en Rijkswaterstaat de voordelen / nadelen van de overdracht (vermoedelijk te effectueren in 2023) van de Hooivaartsbrug van de Provincie naar de gemeente.

Een deel van onze brugbediening in en rond Akkrum krijgt bediening op afstand met camera's en wordt aangesloten op de centrale bediening van de provincie. Dit betreft de Poolsbrug (gemeente) en mogelijk de Hooivaartbrug (gemeente) en de Warrebrug (provincie).
Aanpassing van de brugbediening is noodzakelijk omdat de brugbediening met 'scanners' vanuit veiligheid niet meer mag.  Brugbediening zonder brugwachters bij de bruggen is goedkoper, dan de bruggen weer permanent te bemensen met brugwachters.
Geraamd is dat werkzaamheden voor ombouw tot bediening op afstand circa € 400.000 kan gaan kosten. Rijkswaterstaat betaalt de aanpassing van de brugbediening van de Hooivaartsbrug. De insteek is dat het onderhoud van deze brug, inclusief een onderhoudsbudget voor 30 jaar, naar ons over gaat. De inkoop brugbediening op afstand bij de provincie kost op dit ogenblik structureel € 30.000.

Speerpunten

 • Het komende jaar maken we afspraken met de provincie over mogelijke beleidskeuzes en investeringen.
 • Nadere uitwerking van de plannen geeft een indicatie over kosten. De algehele aanpassing is, naar verwachting, in 2021 gerealiseerd.

Mogelijk maken van aansprekende sport- en cultuurevenementen

12. Sportieve en culturele evenementen in Heerenveen
Samen met onze sportieve en culturele partners, Heerenveen ’n Gouden Plak en ons netwerk gaan we ons inzetten om (inter) nationale evenementen binnen te halen. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met verhoogde uitvoeringskosten. Wel is er budget beschikbaar gesteld voor de kosten van meer en grotere evenementen. Dit jaar monitoren wij of wij dit binnen de huidige budgetten kunnen uitvoeren.

Speerpunten

 • Inzet op profilering van Heerenveen en dit verder uit te bouwen.


Geschikte, veilige en betaalbare huisvesting voor iedereen

13. Huisvestingsbeleid, afspraken en monitoring
Samen met partners zoals woningbouwverenigingen, stellen we ons huisvestingsbeleid op. Op die manier kunnen we goed inspelen op wat nodig is. We proberen dit goed te beheersen door het maken van afspraken met corporaties en provincie.

Speerpunten

 • Jaarlijks maken we afspraken met de corporaties over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en zorg (prestatieafspraken).
 • Woningbouwprogrammering en contingentafspraken met de provincie over (het aantal) te bouwen woningen.
 • Opstellen nieuwe woonvisie.
 • Monitoren van de sociale huurvoorraad samen met de corporaties.

Er komt een aantal wetswijzigingen aan. Daardoor kunnen binnen het fysieke domein veranderingen in de bedrijfsvoering plaatsvinden.

Speerpunten

 • Inzicht krijgen in taken en/ of verantwoordelijkheden na de invoering van Omgevingswet, Wet privatisering bouwtoetsing, Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) en Amvb VTH.
ga terug