Perspectiefnota 2019

Thema Werken en Ondernemen

Beleidsdoelen en speerpunten

Heerenveen staat voor al haar mensen en voor werk in de regio

Onze gemeente biedt veel werk in en voor de regio. De groei van werkgelegenheid staat vaak voorop maar gelet op de komende tijden moet het vooral ook gaan over het  behouden van werk. Er zijn steeds minder werkenden die "moeten zorgen" voor een groeiende groep mensen. Het is nodig om alle mensen in te zetten en deze een kans te geven op de arbeidsmarkt. De inrichting en de samenhang tussen de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw (Caparis) is daarom van groot belang.

Speerpunten

 • We spannen ons maximaal in voor het behoud (en de groei) van werkgelegenheid.
 • Elk jaar daalt het aantal uitkeringen per saldo met 100. We zorgen voor passend werk (in de regio) zodat minder mensen instromen en meer mensen aan het werk kunnen.
 • Herstructurering GR/Caparis

Investeren in een toekomstgerichte, duurzame economie

Economische ontwikkeling staat ten dienste van het welzijn en de welvaart van onze inwoners. We werken zo veel mogelijk samen met onderwijs en ondernemers, en met andere overheden. Onze focus ligt bij het MKB en de vraagstukken die zij hebben om zich verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te zijn of worden. We gaan ook de krachtige sectoren van Heerenveen uitbouwen, duurzaam doorontwikkelen en meer profileren.

Onze kernen blijven vitaal en onze voorzieningen zijn optimaal bereikbaar. We bieden ruimte voor (MKB) ondernemen, innoveren en verduurzamen.

Tot slot stimuleren we maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie in de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

Speerpunten

 • Transitie in denken van "alleen maar" meer banen naar betere, passende banen en structuurversterking.
 • Regionale arbeidsmarktaanpak met oog voor middensegment en mensen die nog langs de kant staan.
 • Inzet op het binden van jong talent en hoogopgeleiden aan de regio.
 • Versterken van het economisch profiel van Heerenveen: circulaire economie, voedingsmiddelenindustrie, smart industry & logistics, vitaliteit & sport, o.a. door gerichte acquisitiestrategie.
 • Versterken profiel van Heerenveen als fitte, vitale gemeente met een rijk aanbod aan cultuur, sport, ontspanning en ruimte.
 • Versterken van de vrijetijdseconomie en het toeristisch-recreatieve product van Heerenveen als pijler onder leefklimaat en voorzieningenniveau (water en landrecreatie).
 • Versterken van het regionale ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie.
 • Aanjagen van innovatie en ondernemerschap rondom maatschappelijke vraagstukken zoals het betaalbaar en toegankelijk houden van goede zorg, verduurzaming, klimaatadaptatie en de energietransitie.
 • Toekomstbestendige, duurzame en uitstekend ontsloten werklocaties die passen bij de (toekomstige) behoefte en het profiel van Heerenveen.
 • Stimuleren van verduurzaming in (vaak grijze) topsectoren (logistiek, voedingsmiddelenindustrie).
 • Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verkorten en sluiten van de ketens.
ga terug