Perspectiefnota 2019

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Beleidsdoelen en speerpunten

Balans tussen mens, milieu en economie

Duurzaamheid ontstaat als er balans is tussen mens, milieu en economie. In Heerenveen willen we duurzaam leven, wonen en werken. We zetten ons ervoor in dat alle onderdelen zich in balans kunnen ontwikkelen. Samen werken we aan een basiskwaliteit van leven voor iedereen in Heerenveen. Tegelijkertijd willen we de ecologische grenzen van onze samenleving niet overschrijden. Naar onze mening is het noodzakelijk de klimaatuitdagingen integraal, als geheel, te benaderen.

Heerenveen klimaatneutraal in 2050

Onze ambitie is kort maar krachtig: Heerenveen klimaatneutraal in 2050. We verbinden, vernieuwen, verbeteren en verstevigen. Ons doel is dat we in 2050 kunnen wonen, werken en leven zonder negatieve invloed op het klimaat. Dit doen we door in te zetten op de volgende relevante thema’s:

 • Energietransitie: we zijn in 2050 energieneutraal (95% CO2-reductie) en voorkomen energiearmoede (Ook mensen met de kleine beurs moeten mee kunnen doen).
 • Circulaire economie: we leven in 2050 in een circulaire economie, waar afvalstoffen weer als grondstof worden ingezet.
 • Klimaatadaptatie: we zijn klimaatrobuust, wat betekent dat we klaar zijn voor extremer weer (droogte, hitte, clusterbuien).
 • Biodiversiteit: we leven in een gemeente met een optimale diversiteit aan inheemse dieren en plantensoorten.

De beleidsdoelen rond duurzame thema's richten zich op de lange termijn. In de huidige collegeperiode hebben we per thema focus aangebracht . Een aantal beleidsdoelen is overkoepelend:

 • We ondersteunen inwoners, energiecoöperaties en lokale initiatieven bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen.
 • We ondersteunen maatschappelijke voorzieningen (zoals sportclubs en buurthuizen) en MKB.
 • Inwoners, organisaties en gemeente hebben meer kennis over de onderwerpen.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • We willen sociale duurzaamheid (iedereen moet mee kunnen doen) toetsen en meekoppelen.
 • We willen goede voorbeelden laten zien.
 • We willen Global Goals zichtbaar maken in projecten en processen.
 • We maken een duurzaamheidsjaarverslag en sturen dat jaarlijks bij.
 • We zetten interne ambassadeurs in die bewust gedrag onder medewerkers stimuleren.
 • We organiseren en formaliseren een Programmateam Duurzaamheid.


Energietransitie
Speerpunten

 • Het plan van aanpak Aardgasvrij Heerenveen en de uitrol in pilotgebieden.
 • De opwekking van duurzame energie gebeurt zoveel mogelijk lokaal, onder meer met 75 hectare zonnepark.


Circulaire economie
Speerpunten

 • De hoeveelheid te verbranden huishoudelijk restafval is afgenomen tot 100 kg in 2020 (per huishouden per jaar, programma VANG).
 • Circulair Valley krijgt vorm; de eerste kansrijke projecten zijn gestart.


Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Speerpunten

 • De knelpunten voor hitte en water zijn bekend en we hebben inzicht in oplossingen.
 • Er zijn pilots met natuurinclusieve landbouw.
 • We weten welke schakels in ons natuurnetwerk ontbreken en de eerste acties zijn in uitvoering.
 • Het centrum van Heerenveen is een showcase voor vergroening in stedelijk gebied.
 • Onze buitenruimte verandert naar klimaatbestendig en biodivers.
ga terug