Perspectiefnota 2019

Thema Zorg en Welzijn

Dekking binnen budgetten

Toelichting

Een deel van de noodzakelijke financiële uitzettingen vangen wij op binnen bestaande budgetten. Onderstaande bedragen komen uit de budgetten voor accommodaties onderwijs en sport en bedrijfsvoering. Als dit in de toekomst leidt tot overschrijdingen, leggen wij een verzoek voor benodigde financiële middelen mogelijk alsnog voor aan uw gemeenteraad. Onder de tabel hebben wij een toelichting opgenomen voor de bedragen vanaf € 50.000.

Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Extra klokuren gymnastieklokalen

-16

-16

-16

-16

Uitbreiding G4 net

-8

-3

-3

-3

Huur gebouwen en grond onderwijshuisvesting

-65

-65

-65

-65

Toegang gemeentelijke sportaccommodaties

-19

-19

-19

-19

Zweminstructeur Us Swimbad

-8

-8

-8

-8

Jeugd & Gezin

-150

-150

-150

-150

Centrum Jeugd & Gezin

-475

-475

-475

-475

Herijken toekomstperspectief De Greiden

-50

0

0

0

Herijken toekomstperspectief Oude/Nieuwehorne

0

0

0

-50

Dekking binnen bestaande budgetten

-791

-736

-736

-786

Toelichting 'Huur gebouwen en grond onderwijshuisvesting'
De gemeentelijke huurkosten van onderwijsaccommodaties die niet ons eigendom zijn, zoals bijvoorbeeld MFA De Spil en De Kompenije, vallen jaarlijks hoger uit. Binnen het totaalbudget 'onderwijs' kan deze stijging naar verwachting afgedekt worden.  

Toelichting 'Jeugd & Gezin' en 'Centrum Jeugd & Gezin'
Uit de eerder benoemde formatieberekening die stichting Stimulansz heeft gemaakt, blijkt dat er voor het huidige takenpakket van het team Jeugd en Gezin in totaal 24,73 FTE (exclusief teamleider) beschikbaar zou moeten zijn. De benodigde middelen voor deze formatie zijn hoger dan wat in de begroting beschikbaar is. Naast de eerder voorgestelde uitbreiding van € 577.000, kan naar verwachting € 150.000 (Jeugd & Gezin) bekostigd worden uit het bestaande bedrijfsvoeringsbudget van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en € 475.000 uit de bestaande budget Centrum Jeugd en Gezin.

Toelichting 'Herijken toekomstperspectief De Greiden en Oude/Nieuwehorne'
De bekostiging van de haalbaarheidsonderzoeken naar de huisvesting van de betreffende scholen (primair onderwijs) kan naar verwachting bekostigd worden binnen het totaalbudget 'onderwijs'.