Perspectiefnota 2019

Thema Wonen en Leven

Dekking binnen budgetten

Een deel van de noodzakelijke financiële middelen vangen wij op binnen bestaande budgetten. Onderstaande bedragen halen we vooralsnog uit de budgetten bedrijfsvoering, beheer en onderhoud openbare ruimte en projectmiddelen Omgevingswet. Als dit in de toekomst leidt tot overschrijdingen, leggen wij benodigde financiële middelen alsnog voor aan de gemeenteraad.

Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Piket OVD bevolkingszorg

-8

-8

-8

-8

Onderhoud bestaande parkeerterreinen

-47

-47

-47

-47

Ontwerp omgevingsplan

-20

0

0

0

Planontwikkeling omgevingsplan buitengebied

-300

0

0

0

Communicatie omgevingsplan buitengebied

-25

0

0

0

Dekking binnen bestaande budgetten

-400

-55

-55

-55

Toelichting

Planontwikkeling omgevingsplan buitengebied
Voor het maken van het eerste in een reeks van meerdere omvangrijke omgevingsplannen, zal extra capaciteit moeten worden ingehuurd. Die externe capaciteit is nodig om enerzijds voldoende inzet te genereren en anderzijds om de eigen organisatie in staat te stellen bij te dragen aan de totstandkoming van dit plan (kennisontwikkeling). De dekking van de benodigde 3 ton kan mogelijk plaatsvinden uit het thans beschikbare budget voor het project omgevingswet en voor zover dit niet toereikend is, aanvullend, uit  overige bestaande (bedrijfsvoerings-)budgetten.