Perspectiefnota 2019

Thema Werken en Ondernemen

Economische ontwikkeling

Advies

1. Een bedrag van € 130.000 in 2020 en € 100.000 in 2021 beschikbaar te stellen voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van de economie van Heerenveen. Dit budget zetten we in voor projecten die we samen met onze belangrijke partners willen realiseren, op het gebied van:

 • Versterken en invullen van onze samenwerking met en tussen onderwijs en ondernemers.
 • Verbeteren van de ondersteuning en stimulering van het MKB.
 • Stimuleren van de regio- en toeristische marketing.
 • Ontwikkeling en onderhoud van recreatieve routestructuren.
 • In 2020 een extra subsidie voor Heerenveen 'n Gouden Plak.

Argumenten

1.1 De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (3O's) in Heerenveen krijgt concreet vorm. Behalve de inzet van onderwijs en ondernemers heeft dit ook een gemeentelijke impuls nodig. Dit sluit aan bij het hoofdlijnenakkoord.

De gezamenlijke inzet die de 3O's hebben geleverd de afgelopen jaren wordt nu concreet in een aantal projecten. Om daar een bijdrage aan te geven hebben we (project)budget nodig. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

 • Het realiseren van het KnOOppunt Heerenveen (pact 3O's). Dit is een fysieke plek waar studenten, docenten en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. En waar ze gezamenlijk vraagstukken kunnen oplossen en van elkaar kunnen leren. Dit verbetert de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven. Dit geeft mede invulling aan het beoogde pact onderwijs, ondernemers en overheid zoals is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.
 • Het ontwikkelen van een campagne gericht op het "terughalen" van noorderlingen/ Friezen die vanwege studie of werk zijn vertrokken naar het midden van het land. Dit om beter in de personeelsbehoefte van onze bedrijven te kunnen voorzien.

1.2 Samen met andere Friese overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen bouwen we verder aan een structuur die onze (MKB-)ondernemers ondersteunt bij hun ontwikkelvraagstukken.

Ook op provinciaal niveau werken we steeds meer samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen aan een goede afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in het Innovatie Platform Fryslân. Daarin willen we de komende jaren kunnen blijven meedoen. Concreet gaat het om het vormgeven van een structuur rondom Sterk Fries Ondernemerschap.

1.3 De regio- en toeristische marketing heeft zich verbreed, geprofessionaliseerd en is actiever.

We willen daaraan de komende twee jaar een passende bijdrage leveren. Concreet gaat het om een extra bijdrage voor Heerenveen 'n Gouden Plak en Toeristisch Netwerk de Friese Wouden. We evalueren dit in 2020. In de evaluatie van Heerenveen n Gouden Plak gaan we onder meer in op:

 • het draagvlak bij en de samenwerking tussen de bestaande partners van

HnGP (HOV, KHN, OKH en Heerenveen Vitaal).

 • De betrokkenheid van  en samenwerking met de overige stakeholders in de gemeente (overige ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, culturele instellingen).
 • Samenwerking met andere marketingorganisaties zoals Merk Fryslan en Toeristische Netwerk de Friese Wouden.
 • De manier waarop álle aspecten van de regiomarketing (wonen, werken en recreëren) aan bod komen in de strategie en activiteiten van HnGP.
 • De manier waarop álle productmarktcombinaties (de gebieden zoals waterrijk Akkrum-Nes-Aldeboarn, het bruine goud, vorstelijk Oranjewoud, gezellig centrum Heerenveen en Heerenveen Sportstad) aan bod komen in de strategie en activiteiten van HnGP.

De manier waarop ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van de regio worden gemaakt.

1.4 We werken in regionaal verband samen aan het optimaliseren van onze recreatieve routestructuren.

Er is budget nodig voor het onderhoud van het bestaande wandel- en fietsroutenetwerk en het eventueel realiseren van een ATB-route.

1.5 De eigen evaluatie van HnGP gericht op de doelen in hun meerjarenstrategie zal ook worden meegenomen. In het eerste kwartaal van 2020 leggen we de raad in een informerende brief de evaluatieaanpak voor.

Kanttekeningen

1.1 We doen het samen met anderen.
Samenwerken op het gebied van economische ontwikkeling is belangrijk. Onze gemeentelijke inzet (zowel financieel, als qua capaciteit) is dan ook meestal onderdeel van een groter geheel. Ondernemers, ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en/of andere overheden (provincie en gemeenten) dragen ook bij met hun inzet of financiële middelen.

Wat mag het kosten?

2020

2021

2022

2023

Economische ontwikkeling

-130

-100

Totaal

-130

-100